Usein Kysytyt Kysymykset

Tässä esitetään HiiliPlus+ -palveluun liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Kysymykset on listattu aihealueittain.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, voit olla yhteydessä metsäasiantuntijoihimme: hiiliplus@greencarbon.fi.

Vaatimukset

Lähtökohtaisesti uudistuskypsät metsät rajataan HiiliPlus+-sopimuksen ulkopuolelle.

Lannoitettavat kuviot päätetään yhteistyössä maanomistajan kanssa. Green Carbonin rooli on varmistaa, että kuviot täyttävä tarvittavat kriteerit. Maanomistajalla on kuitenkin viime kädessä valta päättää, sisällyttääkö hän omistamansa kuvion sopimukseen.

Puuston hakkuu on kielletty sopimuskaudella. Myös maaperää muuttavat toimenpiteet, kuten ojitus, ovat kiellettyjä. Kuvioita valittaessa pyritään varmistamaan, että ne ovat kasvatuksellisesti ja vesitalouden kannalta hyvässä kunnossa, jolloin em. toimenpiteitä ei tarvita.

Sopimuksen kohteissa voi käyttää lannoitteita, joiden hiilijalanjälki on selvitetty. Tällä hetkellä teemme sopimuksia ainoastaan lannoitushankkeista, joissa käytetään YARAn tai Cemagron lannoitteita. Myös ns. laitostuhka hyväksytään. 

Kyllä, mutta siitä on syytä mainita sopimusta tehtäessä. Maanomistajaa koskee myös ilmoitusvelvollisuus, mikäli tuulivoimahankkeella on vaikutusta puustoon.

Kuitupuuta pienemmän puuston raivaus on sallittua. Alikasvospuustoa yms. raivattavaa puustoa ei ole huomioitu lannoituksen lisäkasvua ja korvausta laskettaessa. Pienpuuston vaikutus lisäkasvussa on marginaalinen.

Tällaisessa tilanteessa raivaus kohdistuu pääosin pienpuustoon, jolloin vaikutus hiilensidontaan on pieni. Toisaalta lannoitteen levityksessä vältetään kaikin keinoin lannoitteen levittämistä metsäautoteiden alueille. Tällöin tien reunalla kasvava, raivattava puusto on tyypillisesti lannoituksen ulkopuolella.

Kyllä. Korvaus voi kuitenkin jäädä pienemmäksi kuin tasaikäisesti hoidetuilla kuvioilla johtuen mahdollisesti pienemmästä puustopääomasta. Toisaalta tutkimuksissa on todettu tuhkalannoitusten parantavan taimettumista turvemailla, mikä tukee jatkuvan kasvatuksen kohteiden tuhkalannoituksia turvemailla.

Puhdas boorilannoitus suoritetaan tyypillisesti taimikkovaiheessa, jolloin kohde ei täytä ehtoja. Toisaalta laskurimme ei myöskään laske puhtaan boorilannoituksen vaikutusta kasvuun. Boorilannoituksella pyritään ensisijaisesti korjaamaan puutoksesta johtuvaa, kasvuun ja sen laatuun vaikuttavaa kasvuhäiriötä. Varttuneemmissa kuvioilla, jotka kärsivät boorinpuutoksesta, on mahdollista valita booria sisältävä kasvatuslannoite. Lisäksi kannattaa huomioida mahdollinen kelpoisuus Kemera -tukeen taimikoiden boorilannoituksia suoritettaessa. 

Kyllä. Jos edellisen lannoituksen vaikutus on hiipunut ja on perusteltua uusia lannoitus, siihen voi tehdä uuden HiiliPlus+ -sopimuksen. Sopimuskaudet eivät saa kuitenkaan mennä päällekkäin.

Kyllä. Nuoren metsän kunnostuksen tuki kohdistuu eri työlajiin ja sillä pyritään puustoa harventamalla kohdistamaan kasvu parhaisiin puuyksilöihin. Täten se ei ole päällekkäinen työlaji HiiliPlus+ -sopimuksen kanssa.

Puustotiedot

Maastoinventoidun puustotiedon voi toimittaa metsänomistajan edustaja tai metsänomistaja itse.

Tällä hetkellä Metsään.fi -aineiston tarkkuus ei täytä standardin asettamia vaatimuksia mm. puuston iän ja puulajisuhteiden osalta. Nämä ovat laskennan parametreja. Keilaustarkkuuden kasvaessa voimme toivottavasti hyödyntää myös Metsään.fi -aineistoa tulevaisuudessa.

Prosessi

Tällä hetkellä kotimaan kysyn kattaa HiiliPlus+ -sopimuksilla aikaansaadut hiiliyksiköt ja oletettavasti myös tulevaisuudessa. Emme kuitenkaan voi täysin ennustaa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutusta kysyntään ja tarjontaan tulevaisuudessa.

Green Carbon ei tee ennakkoon maastokäyntejä kohteilla. Luotamme metsäasiantuntijan tekemään puustoarvioon arvioidessamme kohteen soveltuvuutta. Sopimuskohteilla tehdään otosluonteisesti tarkastuksia standardin edellyttämässä auditoinnissa. Auditointia tehdään sekä Green Carbonin että ulkoisen auditoijan toimesta.

Maailmassa tapahtuu toisinaan hyvinkin äkillisiä muutoksia, joten täyttä takuuta asialle ei voida antaa. Maanomistajan kannalta lannoitus itsessään on kuitenkin kannattava toimenpide. Maanomistajalle ainoa riski HiiliPlus+ -sopimuksessa on saamatta jäänyt korvaus, mikäli esimerkiksi Hiiliyksikkökauppa ei olisi mahdollista tulevaisuudessa ja toimintaedellytykset romuttuvat.

Lannoituksen toteutusilmoituksen jälkeen jää voimaan sopimukseen sisältyvä ilmoitusvelvollisuus, mikäli sopimuksenalaiselle puustolle tapahtuu jotain tai omistukseen tulee muutoksia. Muita toimenpiteitä ei ole.

Tällä hetkellä toteutusilmoitus tehdään sähköpostitse. Toteutusilmoitukselle ei ole määritelty tarkkaa muotoa. Olennaista on, että se sisältää vaaditut tiedot lannoituksesta ja levityskartan.

Lannoitteet voi ostaa itse, kunhan Hiilisopimus on tehty ennen lannoitteiden hankintaa. Levitystyön suorittajan tulee olla ammattimainen toimija, joka kykenee tekemään levityksestä vaadittavan raportoinnin.

Sopimus

Maksu maksetaan aina vuosittain kertyneen kasvun myötä. Tämä helpottaa myös tilanteita, joissa sopimus katkeaa kesken kauden esim. tilan myynti.

HiiliPlus+ -sopimus ei kokonaisuudessaan kata lannoituksen kustannusta, mutta lisää merkittävästi lannoituksen taloudellista kannattavuutta.

Kansainvälisesti säädellyllä päästökaupalla ja Green Carbonin vapaaehtoisen kompensaation markkina-alalla ei ole keskinäistä hintariippuvuutta. Green Carbonin tuottamat hiiliyksiköt kilpailevat muiden koti- ja ulkomailla tuotettujen vapaaehtoisen markkinan hiiliyksiköiden kanssa. Uskomme, että tulevaisuudessa laadukkaiden ja standardoitujen yksiköiden arvostuksen nousu näkyy myös korkeampana myyntihintana. Arvon noustessa olemme sitoutuneen tarkistamaan myös maanomistajalle maksettavaa korvausta.

Ei tule sanktioita. Sopimus voidaan purkaa, mikäli hanke ei toteudu 3. osapuolesta johtuen. Lähtökohtaisesti toivomme, että maanomistajasta johtuvia peruutuksia ei tule. Mikäli maanomista tekee sopimuksen toisen toimijan kanssa, niin tämä ei ole sopimusehtojen mukaista.

Välillä voi käydä näinkin. Asian tultua tietoon on syytä tiedottaa myös Green Carbonia. Sopimus pysyy voimassa eikä tästä seuraa sanktioita. Lannoituksen aikanaan toteutuessa sopimusajan laskenta alkaa hyväksytystä toteutusilmoituksesta.

Tämä on harvinaista, mutta mahdollista. Tässä tapauksessa sopimuksen arvo päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta, ja korvaus maksetaan tämän pohjalta. Tästä ei aiheudu sanktioita maanomistajalle.

Asia on huomioitu sopimuksessa, jonka mukaan Green Carbon sitoutuu neuvottelemaan sopimuksen jatkosta, mikäli taloudellinen asema oleellisesti muuttuu. Mahdolliset muutokset voivat kattaa koko sopimuksen tai vain osan kuvioista. Toisaalta kohdevalinta ohjaa, että sopimuksen alaiset kuviot eivät ole taloudellisessa mielessä ensisijaisia hakkuukohteita.

Perinnössä (vastikkeeton omistajanvaihdos) sopimus siirtyy sellaisenaan perikunnan nimiin. Tässä tapauksessa pätevät taloudellisen aseman muuttumista koskevat ehdot.

Taksonomian käytännön vaikutusta ei vielä tunneta. Tulevaisuus tuo varmasti tullessaan vastaavia asioita, jotka eivät ole vielä tiedossa sopimusta tehtäessä. Koska sopimuksen näkökulmasta kyseessä on sopimukseen vaikuttava, maanomistajasta riippumaton asia, sen vaikutusta tarkastellaan tapauskohtaisesti. Mikäli vaikutus ulottuu hiilensidontaan, sopimusta muutetaan vastaamaan uutta tilannetta.

Sopimusta ei rekisteröidä minnekään. Sopimuksen arvoon nähden rekisteröinti kiinteistörekisteriin on kallis ja raskas operaatio.

Metsänomistajan kannalta sopimuksessa ei ole riskiä. Sopimuskorvaus on kannustin hiilensidonnan lisäämiseen lannoittamalla. Korvausten maksun estyessä maanomistajalta jäisi saamatta jäljellä olevat vuosikorvaukset. Maanomistaja ei siis menetä mitään “konkreettista”, sillä sopimus ei perustu tavaranvaihtoon kuten esim. puukauppa.

Nämä voidaan yhdistää samaan sopimukseen etenkin, jos sopimuksen edellyttämä pinta-ala ei muuten täyty. Tällöin toteutusilmoitus voidaan myös vastaanottaa kahdessa erässä.

Standardi

Green Carbonin HiiliPlus+ -sopimuksella aikaansaatu lisäinen hiilensidonta ei aiheuta hiilivuotoa. Hiilivuotoa esiintyy tapauksissa, jossa metsänhakkuista pidättäytyminen siirtäisi vastaavan suuruisen hakkuumäärän toisaalle. Lannoitusmenetelmällä tuotetut hiiliyksiköt eivät itsessään lisää tai vähennä hakkuita, joten niillä ei ole hiilivuotoa aikaansaavaa vaikutusta.

Allekirjoittamalla HiiliPlus+ -sopimuksen maanomistaja vakuuttaa, että sopimuksen mukanaan tuoma taloudellinen korvaus on vaikuttanut hankkeen toteuttamispäätökseen.

Käyttämämme standardi edellyttää selkeää mittausta ja raportointia sekä läpinäkyvyyttä. Kolmannen osapuolen tekemä lannoitus varmistaa standardin mukaisen toiminnan.

ISO standardin mukainen toiminta tarkoittaa eräänlaista laatutodistusta, joka kattaa koko prosessin kaikki vaiheet aina maanomistajasopimuksista yrityksille myytävien yksiköiden hallintaan. Auditoinnilla eli toiminnan tarkastuksella varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat toteuttaneet sovitut asia siinä laajuudessa kuin on suunniteltu. Auditoinnissa sovelletaan ISO 14064-2 -standardia.

Standardin vaatimuksiin kuuluu kaksoislaskennan välttäminen. Valtion tukema tuhkalannoitus voidaan tulkita kuuluvan samaa, maankäytön sektorin hiilinieluun.

Omistajanvaihdos

Kiinteistön voi myydä sopimuksen ollessa voimassa. Omistajanvaihdoksesta tulee ilmoittaa Green Carbonille. Sopimus päättyy kaupantekoon, eikä sido uutta omistajaa. Uuden omistajan, niin halutessa, tehdään HiiliPlus+ –sopimus loppujaksolle.

HiiliPlus+ -sopimus jatkuu vastikkeettomassa saannossa (lahja, perintö…) uuden omistajan kanssa. Sopimus ehdoissa on kuitenkin ns. force majeure -ehto, jonka pohjalta tilanne voidaan arvioida. Tämän tyyppinen tilanne saattaa tulla vastaan perintöverojen maksun rahoituksessa.

Luonnontuhot

Maanomistajalla on ilmoitusvelvollisuus puusto kohdistuvista vahingoista. Sopimuksen tai yksittäisten kuvioiden osalta arvioidaan, vaatiko vahingon laajuus sopimuksen päivittämistä. Määräaikainen sopimus tai yksittäinen kuvio voidaan myös irtisanoa, mikäli todetaan, ettei alue enää täytä hiilensidonnan edellytyksiä.

Kaatuneen puutavaran saa korjata. Myös metsätuholaki edellyttää toimenpiteitä laajemmissa tuhoissa. Maanomistaja on ilmoitusvelvollinen Green Carbonille tuulituhoista tai muista vahingoista.

Yksittäisistä puista ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoitus on tehtävä viimeistään metsätuholain rajan ylittävistä vahingoista. Sama pätee, jos pienempiä tuhoja tapahtuu useampana vuonna peräkkäin. Hyvä nyrkkisääntö on tehdä ilmoitus silloin, kun vahinko vaikuttaa merkittävästi puuston kokonaiskasvuun kuviolla.

Verotus

Maanomistaja vastaa tulon ilmoittamisesta verottajalle. Green Carbonin maksama korvaus verotetaan maatalouden tulona. Maksuun sisältyy ALV kyseisen veromenettelyn mukaisesti.

Kyllä. Korvaukseen lisätään ALV, mikäli maanomistaja on arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisävero määräytyy maksuhetkellä voimassa olevien säädösten mukaisesti.